Relais und Koaxrelais

Vakuum-Koaxrelais für Kurzwelle

Vakuum-Koaxrelais für VHF

Vakuum-Kontakt (Wechsler) für Koaxrelais

Datenblatt zum Vakuum-Kontakt

Auswahl russischer Relais